STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

Publikované 14 decembra, 2023, Autor: admin

STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je
vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.
Rozdelenie náradia podľa používania:
skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 hodín ročne)
skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 hodín ročne)
skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 hodín za rok)
Revízie náradia sa vykonávajú:
 pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke
 pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi)

STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania