Kedy potrebujem služby technika PO ?

Publikované 6 januára, 2023, Autor: admin

Ak podnikáte a ste zamestnávateľ :

§ 7

(1) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť podľa § 4 písm. e) /zabezpečiť školenie zamestnancov z OPP /a povinnosti fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak

a) nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,

b) zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a

c) nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

V prípade, že sa na Vás vzťahuje ods.1, písmeno a,b,c stačí Vám zabezpečiť preškolenie zamestnancov a osôb zdržujúcich sa vo Vašej prevádzke. V ostatných prípadoch ste povinný zabezpečiť všetky povinnosti z OPP.