Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP Vám ponúkame naše viac ako 20 – ročné skúsenosti v zabezpečovaní uvedených služieb. Služby vykonávame v celej Slovenskej republike. V prípade, že máte záujem o zabezpečenie služieb BOZP pre vašu firmu/spoločnosť, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku presne na mieru. Ponuku si môžete vyžiadať tu.

Školenia

 • Školenie zamestnancov z BOZP
 • Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

Prečo potrebujem služby BOZP keď som zamestnávateľ ? 

Výber z niektorých povinností zamestnávateľa v zmysle Zákona č.124/2006 Z. z. :

 1. vykonávať opatrenia  týkajúce sa práce  v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
 2. zlepšovať pracovné podmienky 
 3. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia,
 4. posudzovať riziko
 5. odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie,
 6. nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi,
 7. v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia
 8. určovať bezpečné pracovné postupy,
 9. určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia,
 10. vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 11. vypracovať  vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca 9 mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9 mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom,
 12. viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu , pravidelne aktualizovať túto dokumentáciu
 13. zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav
 14. zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 15. zabezpečiť pravidelné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpismi o BOZP
 16. zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontrolnej činnosti na pracoviskách
 17. zabezpečiť  preškolenie dostatočného počtu zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, záchranných prác a hasenie požiaru
 18. zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

  Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.