Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme služby pre podnikateľov a právnické osoby, rovnako tak i pre vlastníkov bytov a bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov. V prípade, že máte záujem o zabezpečenie služieb OPP pre vašu firmu/spoločnosť, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku presne na mieru.

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola

organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách

funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov

zariadení pre protipožiarny zásah

porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi

prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení

trvalej voľnosti únikových ciest

stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska

označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.