Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme služby pre podnikateľov a právnické osoby, rovnako tak i pre vlastníkov bytov a bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov. V prípade, že máte záujem o zabezpečenie služieb OPP pre vašu firmu/spoločnosť, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku presne na mieru. Ponuku si môžete vyžiadať tu.

Školenia

 • Školenie zamestnancov z PO
 • Školenie vedúcich zamestnancov z PO
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky

Preventívne protipožiarne prehliadky

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:

 • každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
 • každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
 • každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola

 • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
 • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
 • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
 • zariadení pre protipožiarny zásah,
 • trvalej voľnosti únikových ciest,
 • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
 • funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov,
 • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
 • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.