Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP jasne definuje rozdiel medzi Autorizovaným bezpečnostným technikom a bezpečnostným technikom. Firmy a spoločnosti pri výbere bezpečnostno technickej služby musia postupovať v zmysle ustanovenia § 22 , odst.3, kde sa hovorí :

Publikované 29 januára, 2021, Autor: admin

Úlohy bezpečnostno technickej služby vykonáva bezpečnostný technik a u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č.1 tohto zákona, samostatne vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik. Bezpečnostný technik môže vykonávať odborné úlohy u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1, len pod dozorom autorizovaného bezpečnostného technika.

Keď to stručne zhrnieme, firmy alebo spoločnosti ktoré vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č.1, musia mať BOZP zabezpečenú len Autorizovaným bezpečnostným technikom.

Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

ZOZNAM

činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia


Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, podľa tohto zákona sa na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností rozdeľujú takto:

Kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností Názov
Divízia Skupina  
01   Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02   Lesníctvo a ťažba dreva
05   Ťažba uhlia a lignitu
06   Ťažba ropy a zemného plynu
07   Dobývanie kovových rúd
08   Iná ťažba a dobývanie
09   Pomocné činnosti pri ťažbe
10   Výroba potravín
11   Výroba nápojov
12   Výroba tabakových výrobkov
15   Výroba kože a kožených výrobkov
16   Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17   Výroba papiera a papierových výrobkov
 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou
19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20   Výroba chemikálií a chemických produktov
21   Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22   Výroba výrobkov z gumy a plastu
23   Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24   Výroba a spracovanie kovov
25   Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
26   Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27   Výroba elektrických zariadení
28   Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
29   Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30   Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31   Výroba nábytku
32   Iná výroba
35   Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
36   Zber, úprava a dodávka vody
41   Výstavba budov
42   Inžinierske stavby
43   Špecializované stavebné práce
49   Pozemná doprava a doprava potrubím
50   Vodná doprava
52   Skladové a pomocné činnosti v doprave
53   Poštové služby a služby kuriérov
75   Veterinárne činnosti
86   Zdravotníctvo
87   Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88   Sociálna práca bez ubytovania