Výkon epidemiologicky závažných činností

Za výkon epidemiologicky závažnej činnosti sa podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje práca:

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov.

Zamestnanec, ktorý vykonáva niektorú z hore uvedených činností musí mať typ vzdelania podľa prílohy č. 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.

Ak nemá tento typ vzdelania, musí absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktorú zriaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (za prácu s potravinami sa považuje napr. aj výdaj stravy alebo predaj akýchkoľvek potravín aj balených).

O podmienkach preskúšania odbornej spôsobilosti podáva informácie miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti sa musia preukázať potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré im na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne poučí osobu o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.

Doba platnosti potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nie je časovo ohraničená.

Príloha č. 6 k vyhláške  MZ SR  č. 585/2008 Z. z.

Ak pracovník absolvoval štúdium v uvedených inštitúciách, získal tým spôsobilosť na výkon epidemiologicky závažných činností

1. lekárska fakulta,
2. farmaceutická fakulta,
3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,
4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia,
5. veterinárna fakulta,
6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,
8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,
9. stredná zdravotnícka škola,
10. stredná hotelová škola,
11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmac. výrobe,
12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby,
13. stredné odborné učilište vodohospodárske,
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo,
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
16. stredná veterinárna škola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MAJOO s.r.o
Hviezdová 1
911 01 Trenčín

IČO: 36713112
DIČ: 2022286816

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.