Povinnosti zamestnávateľov po stránke BOZP , PO a PZS.

Viete ako , kým a čo máte mať zabezpečené po stránke BOZP , PO a PZS ?

V skratke :

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť činnosti bezpečnostného technika, požiarneho technika a pracovnú zdravotnú službu. Ich cestou vypracovať a pravidelne aktualizovať potrebnú dokumentáciu z BOZP, PO a PZS. Zabezpečovať kontrolnú a preventívnu činnosť na pracoviskách v zmysle platných predpisov. Zabezpečovať pravidelné preškolenie zamestnancov a ostatných osôb v zmysle platných predpisov. Plniť všetky povinnosti ustanovené zamestnávateľovi v zmysle platných predpisov o BOZP,PO a PZS

BOZP :

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
§21  odstavci 3 a 4 uvádza: 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu /bezpečnostný technik /. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Všetky povinnosti zamestnávateľa nájdete uvedené vo vyššie spomenutom zákone, najmä v §6 – §30 uvedeného zákona.
Sankcie za neplnenie povinností v zmysle Zákona o BOZP : od 300 – 200 000,- euro

PO :

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.o ochrane pred požiarmi
§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. /Technik PO alebo špecialista PO/.Všetky povinnosti zamestnávateľa nájdete uvedené vo vyššie spomenutom zákone, najmä v §4 – §15 uvedeného zákona a vo Vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Sankcie za neplnenie povinností v zmysle Zákona o OPP : do 16 596,- euro

PZS :

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1) Zamestnávateľ je povinný
a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b) zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,

c) zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do

1. druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
2. tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,

d) zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa písmena c) vypracovanie

1. písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo
2. písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
e) poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) zástupcom zamestnancov,
f) zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
g) predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
h) uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce alebo ak v písmene o) nie je ustanovené inak,
i) vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,34)

j) viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú::

hluk,vibrácie,ionizujúce žiarenie,elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie,záťaž teplom,záťaž chladom, chemický faktor, karcinogénny a mutagénny faktor, biologický faktor,fyzická záťaž pri práci,psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu,

(2) Evidencia zamestnancov podľa odseku 1 písm. j) obsahuje údaje

a) názov pracoviska,
b) názov profesií,
c) faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, a kategóriu práce osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
d) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.

(3) Oznámenie podľa odseku 1 písm. k) obsahuje údaje

a) názov pracoviska,
b) názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
c) počet zamestnancov pracoviska.

(6) Zamestnávateľ je povinný

a) umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
b) poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.

(7) Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná

a) si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku je povinná si zabezpečiť aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
b) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
c) zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
d) predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
e) uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1.
(8) Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad podľa § 30a, 30ab a 30ad s ohľadom na špecifické riziká pri práci.
(9) Povinnosti zamestnávateľa uvedené v odsekoch 1 až 3 a 6 sa počas dočasného pridelenia vzťahujú na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom.34b)
Sankcie za neplnenie povinností v zmysle Zákona č.355/2007 Z.z.  : od 150 – 20 000,- euro
V prípade, že nemáte zabezpečené vyššie uvedené činnosti pre Vašich zamestnancov kontaktujte nás.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MAJOO s.r.o
Hviezdová 1
911 01 Trenčín

IČO: 36713112
DIČ: 2022286816

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.