Kedy potrebujem služby technika PO ?

Povinnosti zamestnávateľov po stránke BOZP , PO a PZS.

Viete ako , kým a čo máte mať zabezpečené po stránke BOZP , PO a PZS ?

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť činnosti bezpečnostného technika, požiarneho technika a pracovnú zdravotnú službu. Ich cestou vypracovať a pravidelne aktualizovať potrebnú dokumentáciu z BOZP, PO a PZS. Zabezpečovať kontrolnú a preventívnu činnosť na pracoviskách v zmysle platných predpisov. Zabezpečovať pravidelné preškolenie zamestnancov a ostatných osôb v zmysle platných predpisov. Plniť všetky povinnosti ustanovené zamestnávateľovi v zmysle platných predpisov o BOZP,PO a PZS

 

BOZP :

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

  • 21  odstavci 3 a 4 uvádza: 

 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu /bezpečnostný technik /. 

 

PO :

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak, zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. /Technik PO alebo špecialista PO/.

 

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 30

Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci – výber z povinností

 

Zamestnávateľ je povinný:

zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou . 

Viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov. 

 

Zamestnávateľ je povinný

umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,

Poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané. 

Povinnosti zamestnávateľa sa počas dočasného pridelenia vzťahujú na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MAJOO s.r.o
Hviezdová 1
911 01 Trenčín

IČO: 36713112
DIČ: 2022286816

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.