Podnikáte, máte prevádzku ? Kedy po novom potrebujete súhlas od hygieny – RUVZ ?

§ 52 Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb

(1) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na:

1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,

2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,

3. telovýchovno – športové zariadenia,

4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,

6. administratívne priestory,

7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

(8) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a) oznámiť písomne 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 2. miesto prevádzky, 3. názov prevádzky, 4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky, 5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky, b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

POZOR !!!

§ 52 , odstavec 8)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva

a) oznámiť písomne

1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 2. miesto prevádzky,

3. názov prevádzky,

4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,

5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,

b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon

Prevádzkové poriadky, posúdenie rizík, posudky o riziku Vám vypracujeme, pre cenovú ponuku kliknite tu.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MAJOO s.r.o
Hviezdová 1
911 01 Trenčín

IČO: 36713112
DIČ: 2022286816

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.