PRÁCE, PRI KTORÝCH ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ VYŽADUJÚ OSOBITNÉ PREDPISY

Podľa § 7 NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami :
5.1. Práca so zobrazovacími jednotkami

Podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností :
5.2. Práca vo výškach

Podľa § 5 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami :
5.3. Práca s bremenami

Podľa § 98 ods. 3 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce :
5.4. Nočná práca

Podľa § 87 a § 88 Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
5.5. Vedenie motorových vozidiel

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás
emailom alebo formulárom nižšie.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MAJOO s.r.o
Hviezdová 1
911 01 Trenčín

IČO: 36713112
DIČ: 2022286816

Copyright © 2024 bozp-poziarnaochrana.sk – Všetky práva vyhradené.