Viete že máte povinnosť zabezpečiť revízie prenosných elektrických spotrebičov a elektrického náradia ?

Publikované 6 januára, 2023, Autor: admin

Vyhláška č.508/2009 Z.z. v znení Vyhlášky č.398/2013

§8
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia

Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a

a) vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,

b) vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľaprílohy č. 4zodpovedajúcu skutočnému stavu,

c) vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,

d) zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa 9.

§9

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,

b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,

c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

d)revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,

e)kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa 20 až 24,

f)inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

(2) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) po inštalovaní namieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opätovným uvedením do prevádzky

po odstavení dlhšom ako jeden rok,

po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,

po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,

ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

(3) Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.

(4) Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002  – „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania„

Ako často treba vykonávať revíziu elektrických spotrebičov?

Predmetná norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:

skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
skupina E – Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A-E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon revízie:

Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Prenosný spotrebič je taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18kg.

Neprenosný spotrebič je taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený.

Pripevnený spotrebič je taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným  spôsobom zaistený  na určitom mieste.

Poznámky:

1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (teda podľa normy STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.

2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.

3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.

4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

Ako výsledok revízie elektrických spotrebičov dostávate doklad resp. správu/protokol o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1610:2002.

Doklad o vykonaní revízie elektrického spotrebiča musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej revízie. Tento doklad o vykonaní revízie elektrického spotrebiča musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického spotrebiča a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

Elektrické spotrebiče sú najčastejšie biela, čierna technika, predmety osobnej spotreby v kanceláriách a domácnostiach a podobne. Ako napríklad:

 • výpočtová technika (počítač, notebook, monitor, tlačiareň, kopírka, skener a pod.)
 • kuchynské spotrebiče (mikrovlnná rúra, chladnička, kanvica, varič, pec, el. rúra, konvektomat a pod.)
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (stolné lampy a pod.)
 • elektrické svietidlá
 • prístroje spotrebnej elektroniky
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
 • elektrické a elektronické meracie prístroje
 • predlžovacie prívody (predlžovačky, bubnové predlžovačky a pod.)
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

OPaOS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996  – „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„.

norma STN 33 1600:1996 rozdeľuje elektrické ručné náradie podľa pracovného využitia do 3-och skupín A až C:

skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevadz. hodín v roku)
skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevadz. hodín v roku)
skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevadz. hodín v roku)

Lehoty pravidelných revízií náradia

Skupina podľa používania (A-C)Náradie je triedy ochrany (I,II,III)OPaOS minimálne raz za

AI 6 mesiacov

II a III 12 mesiacov

BI 3 mesiace

II a III 6 mesiacov

CI 2 mesiace

II a III 3 mesiace

Elektrické ručné náradia sú napríklad:

 • Brúsky (diamantové, excentrické, vibračné, uhlové, stolové, dvojkotúčové, pásové, priame a iné)
 • Píly (priamočiare, kotúčové, stacionárne, univerzálne a iné)
 • Vŕtačky (príklepové, kladivá, stojanové a iné)
 • Frézy (horné, jednoročná, frézka a iné)
 • Hoblíky
 • Klincovačky
 • Hobľovačky a zrovnávače
 • Leštičky
 • Miešadlá
 • Kosačky
 • Pištole
 • a podobne…

Kto môže vykonávať revízie a kontrolu elektrických spotrebičov?

Vykonávať  kontrolu el. spotrebičov počas používania môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 a revíziu § 22 až 24 v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení Vyhlášky č.398/2013 Z.z.

T.j. osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (s prípadnou aktualizačnou odbornou prípravou) a potvrdenie o podrobení sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na základe Zákona č.154/2013.


Pridaj komentár