NOVINKY – vybrané novely zákonov a vyhlášok z BOZP , PO , PZS

Publikované 6 januára, 2023, Autor: admin

01.23 – BOZP – Zákon č.124/2006 Z.z.

§ 16

Preukaz, osvedčenie a doklad

(9) Ak lehota podľa odseku 6 alebo podľa odseku 8 uplynie v období, keď je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), uznaná za dočasne práceneschopnú, lehota sa považuje za zachovanú, ak táto fyzická osoba sa podrobí lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo absolvuje aktualizačnú odbornú prípravu do troch mesiacov od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. V období od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti do oznámenia výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci alebo do absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť, na ktorú má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b).

01.23 – BOZP – Zákon č.124/2006 Z.z.

§ 17

Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

(4) Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz“), tak, že

a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (ďalej len „závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj bezpečnostného technika,

b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz,

c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

(5) Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik

a) registrovaného pracovného úrazu

1.zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,

2.príslušnému útvaru Policajného zboru,22) ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,

3.príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,

b) závažnej priemyselnej havárie21) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

(7) Zamestnávateľ je povinný

a) zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz,

1.príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,

2.zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu,

b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.