Od 1.10. došlo k novelou č. 236/2020 Z. z. k zmenám v Nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Publikované 30 novembra, 2020, Autor: admin

K zmenám došlo tým, že nižšie uvedené tabuľky sú všetky v prílohe č.1 a č.2 nové.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 1

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)

Tabuľka č. 2

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL), ktoré majú ustanovené prechodné obdobie pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov podľa § 13b

Tabuľka č. 3

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom

Tabuľka č. 4

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

Tabuľka č. 5

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

Tabuľka č. 6

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom

Tabuľka č. 7

Najvyššie prípustné expozičné limity pre minerálne vláknité pevné aerosóly

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

BIOLOGICKÉ MEDZNÉ HODNOTY

v prípade záujmu o presné hodnoty v jednotlivých tabuľkách nás kontaktujte emailom…https://bozp-poziarnaochrana.sk/kontakt/