Zdravotný dohľad pre zamestancov 1. a 2. kategórie (v zmysle § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) podľa zákona č. 355/2007 Z. z.)

Publikované júl 17, 2018, Autor: admin

Ak zamestnávateľ nemá vlastných  zamestnancov /v zmysle § 30a,odst.3, písmeno a),bod.1 /na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a odseku 2 zákona č. 355/2007 Z. z., je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom .

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, najmä tým, že :

–       hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov (v zmysle § 30 ods. 1 písm. h zákona č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík),

–       zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,

–       hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

–       vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

–       podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

–       poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri :

  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii
  • zúčastňuje sa na :
  • vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
  • spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

1 Comment


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.