Pokuty za porušenie pravidiel v cestnej premávke od 1.1.2016 a objektívna zodpovednosť vlastníka-držiteľa vozidla

Publikované 17 júla, 2018, Autor: admin

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla platné od 1.1.2016

§ 139a Zákona č.8/2009 Z.z. v znení zákona č.430/2015

(1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.

(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km . h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu,
ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

 1. a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km · h-1,
 2. b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km · h-1,
 3. c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km · h-1,
 4. d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km · h-1,
 5. e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km · h-1,
 6. f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km · h-1,
 7. g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km · h-1,
 8. h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km · h-1,
 9. i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km · h-1,
 10. j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km · h-1,
 11. k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km · h-1,
 12. l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km · h-1,
 13. m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km · h-1,
 14. n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km · h-1.

(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b),
orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

 1. a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km · h-1,
 2. b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km · h-1,
 3. c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km · h-1,
 4. d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km · h-1,
 5. e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km · h-1,
 6. f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km · h-1,
 7. g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km · h-1,
 8. h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km · h-1,
 9. i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km · h-1,
 10. j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km · h-1,
 11. k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km · h-1,
 12. l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km · h-1,
 13. m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km · h-1,
 14. n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km · h-1.

(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c),
orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d),
orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e),
orgán Policajného zboru uloží pokutu

 1. a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
 2. b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

(8) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f),
orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(9) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g),
orgán Policajného zboru uloží pokutu

 1. a) 99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
 2. b) 231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,
 3. c) 342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,
 4. d) 450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,
 5. e) 570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,
 6. f) 681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,
 7. g) 798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.

(10) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h),
orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(11) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i),
orgán Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku sadzby podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

§ 139b

(1) Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a,

výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti.

Ak bolo viacerými konaniami spáchané jedno alebo viaceré porušenia povinností podľa § 6a, každé konanie sa prejedná samostatne.

(2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami,

ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.

(3) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť.

Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané

dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

(5) Pokuta uložená rozhodnutím podľa § 139d a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa

musia uhradiť formou platby na bankový účet.

(6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 6a

Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá

cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

 1. a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z

dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

 1. b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,
 2. c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na

signál so znamením „Stoj!“,

 1. d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky

alebo dopravného zariadenia,

 1. e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 2. f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
 3. g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy,

najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu

na nápravu vozidla podľa § 51,

 1. h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
 2. i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz

jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.

Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla

§ 139d

(1) Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 6a alebo spôsob, ktorým sa držiteľ vozidla môže oboznámiť s údajmi podľa § 139f ods. 2 písm. d). Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(2) Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal.

(3) Orgán Policajného zboru odmietne odpor, ak

 1. a) neobsahuje predpísané náležitosti,
 2. b) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
 3. c) bola pokuta už uhradená.

(4) O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5) Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.

(6) Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo príslušný orgán Policajného zboru zistí dôvody podľa § 139c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(7) Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, priestupok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu Policajného zboru podľa odseku 1, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(8) Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 139a, príslušný orgán Policajného zboru uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania celkom alebo čiastočne upustiť. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

(9) Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom oznámenia upovedomenia podľa odseku 4.

(10) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte držiteľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.

71a) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

§ 139e

(1) Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti držiteľom vozidla podľa § 6a, nemožno začať alebo v už začatom konaní pokračovať počas konania o správnom delikte držiteľa vozidla za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak je konanie prerušené podľa § 139d ods. 7.

(2) Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte držiteľa vozidla, konanie vodiča sa prejedná podľa osobitného predpisu;71a) konanie o správnom delikte držiteľa vozidla nie je v tomto prípade prípustné.

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt držiteľa vozidla, nemožno začať konanie podľa osobitného predpisu71a) za porušenie pravidiel cestnej premávky, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností podľa § 6a; ak také konanie už bolo začaté, príslušný orgán konanie zastaví.

§ 139f

(1) Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel podľa § 139a.

(2) V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú

 1. a) údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa 6a, v rozsahu podľa§ 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
 2. b) údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa 6a, a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa§ 111 ods. 2 písm. e) a f),
 3. c) miesto, dátum, čas a opis porušenia povinnosti podľa 6a,
 4. d) fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti podľa 6a,
 5. e) údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte držiteľa vozidla,
 6. f) údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.

(3) Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(4) Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5) Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(6) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.

(8) Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

 § 139g

Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.


Pridaj komentár