Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Publikované 17 júla, 2018, Autor: admin

LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY VO VZŤAHU K PRÁCI

(v zmysle Odborného usmernenia MZ SR č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci)

   Účelom odborného usmernenia je zabezpečiť jednotný postup lekárov pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a u zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „osôb“) vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy.

   Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sú súčasťou zdravotného dohľadu v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou1) a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecní lekári“) alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby2).

    Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú u osôb, ktorých práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie;3) u osôb, ktorých práca je zaradená do prvej alebo druhej kategórie3) sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú, ak to vyžaduje osobitný predpis4) alebo ak o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky zamestnanec požiada5).

   Lekárska preventívna prehliadka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby6) (ďalej len „vstupná lekárska preventívna prehliadka“) je zameraná na zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania, alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce.

      Lekárska preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom práce7) (ďalej len „periodická lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za dva roky u práce zaradenej do tretej kategórie a jedenkrát za rok u práce zaradenej do štvrtej kategórie8). Periodická lekárska preventívna prehliadka u osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis, sa vykonáva v intervaloch podľa tohto predpisu. Lekárska preventívna prehliadka pred zmenou pracovného zaradenia9) sa musí vykonať vždy pred realizovaním samotnej zmeny pracovného zaradenia.

    Vstupná lekárska preventívna prehliadka a periodická lekárska preventívna prehliadka sú podľa osobitného predpisu10) podmienkou vykonávania určených pracovných činností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsluhy určených pracovných prostriedkov; vstupná lekárska preventívna prehliadka je podmienkou na vydanie preukazu na vykonávanie činnosti, osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu; periodická lekárska preventívna prehliadka je podmienkou, aby preukaz na vykonávanie činnosti, osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu nestratili platnosť.

      Lekárska preventívna prehliadka pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov11) (ďalej len „výstupná lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva s dôrazom na vyšetrenie cieľových orgánov – systémov podľa konkrétneho faktoru práce a pracovného prostredia, ktorého vplyvu bola osoba v pracovnom prostredí vystavená.

Lekárska preventívna prehliadka po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada12) (ďalej len „následná lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za tri roky u zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví aj po dlhšom čase po prerušení expozície rizikovému faktoru. Lekárska preventívna prehliadka je zameraná na odhalenie včasných znakov choroby vznikajúcej následkom minulej expozície.

     Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu osoby vo vzťahu k vykonávanej práci.13) Podnet na vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky môže dať orgánu verejného zdravotníctva aj lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu.

   Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci môže na základe zistených zmien v miere expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia vyšetrovanej osoby alebo na základe zistených zmien jej zdravotného stavu pri vykonanej lekárskej preventívnej prehliadke, v odôvodnených prípadoch mimoriadne rozšíriť náplň lekárskej preventívnej prehliadky, uvedenú v tomto odbornom usmernení.

    Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci si v prípade vyšetrovania osoby, ktorej práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie alebo ktorá vykonáva prácu, pri ktorej zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy (ak nie je zároveň zmluvným lekárom vyšetrovanej osoby), vyžiada údaje o vývoji jej zdravotného stavu (nie staršie ako 3 mesiace) formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie14) od všeobecného lekára, s ktorým je vyšetrovaná osoba v zmluvnom vzťahu alebo od lekára špecialistu, u ktorého je alebo bola vyšetrovaná osoba liečená alebo dispenzarizovaná. Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu, doručí ho zmluvnému všeobecnému lekárovi vyšetrovanej osoby a na požiadanie mu tiež poskytne výsledky vyšetrení získaných pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.15)

Poznámky :

1)         § 30 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)         § 30 ods. 11 zákona č. 355/2007 Z. z.
3)         § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z.
4)         § 30 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
5)         § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)         § 30 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
7)         § 30 ods. 6 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
8)         § 30 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.
9)         § 30 ods. 6 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
10)       § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
11)       § 30 ods. 6 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
12)       § 30 ods. 6 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
13)       § 30 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z.
14)       § 24 ods. 4 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)       § 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z.


Pridaj komentár