Dôležité zmeny vo Vyhláške č.508/2009

Publikované 17 júla, 2018, Autor: admin

Upozorňujeme na účinnosť novej Vyhlášky č.398/2013 účinná od 1.1.2014, doplňujúca Vyhlášku č.508/2009 o vyhradených technických zariadeniach, nasledujúce paragrafy 13a) a 13b) sú nové :

 § 13a

Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča

Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti  elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie  a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú  slovenské technické normy.

STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

 § 13b

Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča

Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.

 § 9

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

(1)   Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

 • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 • skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
 • revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
 • kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
 • inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie

 § 22

Samostatný elektrotechnik

 • Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti  elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 • Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.
 • Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

§23

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

 • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Pridaj komentár