DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI PRE OBYTNÉ BUDOVY v zmysle Novely Zákona č.314/2001 Z.z. k 01.09.2015

Publikované 17 júla, 2018, Autor: admin

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI PRE OBYTNÉ BUDOVY

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI PRE BYTOVÉ DOMY

Pri vypracovaní dokumentácie ochrany pred požiarmi musíme vychádzať z § 6a zákona  č. 314/2001 Z. z., kde:

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu (Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik požiarnej ochrany záznam; obsah záznamu o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky a druhy dokumentácie pre bytové domy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

V zmysle § 24 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 121/2002 Z. z.) „Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre bytové domy sa vypracúva v rozsahu podľa odseku 1 písm. g) a m).

  • 24 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. znie:
  • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu

Poznámka:

  1. a)podľa § 2 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.
  2. b)podľa § 2 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru.

1)    POŽIARNE ZARIADENIA

  1. a)Prenosné hasiace prístroje

(zabezpečenie kontroly, potvrdenie o vykonaní kontroly – § 21 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov)

  1. b)Hadicové zariadenia

(hadicový navijak s ručným ovládaním, hadicový navijak s automatickým ovládaním, nástenné hydranty s plochými hadicami – kontroly, záznam – § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov)

  1. c)Požiarne uzávery

(požiarne uzávery – požiarne dvere, sprievodná dokumentácia: certifikát, návod na montáž, prevádzkový denník – § 8 vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru)

2)    POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA

  1. a)Elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru

(sprievodná dokumentácia: návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, pokyny na obsluhu,prevádzkovú knihu, blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie, doklady o kontrolách a odborných prehliadkach, kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi, projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v štátnom jazyku- § 13 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z.ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly)

Poznámka: pokiaľ v obytnej budove sa nachádzajú ďalšie požiarne zariadenia (požiarnotechnické zariadenia), tak doklady aj od týchto zariadení podľa príslušných platných predpisov.

  • 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. znie:
  • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

Pridaj komentár