Aké chyby robia firmy pri zabezpečení školenia BOZP dodávateľsky ?

Publikované 17 júla, 2018, Autor: admin

Kto môže vykonávať školenia školenia z BOZP a čo je obsahom školení ?

Aké chyby robia firmy pri zabezpečení školenia dodávateľsky ?

Často ma oslovuj firmy s tým, že chcú vykonať školenie zamestnancov z BOZP. Je to správna vec, ak chce mať firma toto v poriadku, už aj vzhľadom k tomu,že jej to ukladá §7 Zákona č.124/2006 Z.z. Mnoho manažérov alebo majiteľov firiem si to však predstavuje veľmi jednoducho. Budeme mať urobené školenia a tým sme krytí.

Zabezpečenie školenie je riešené dodávateľsky, ale nekladie sa dôraz na to, či osoba ktorá školí, má vôbec oprávnenie na takéto školenie, ktoré jej môže vydať len Národný inšpektorát práce.

V prípade školenia zamestnancov sa jedná o “Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie ” skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v zmysle prílohy č.2 Zákona č.124/2006.

Ďalším veľkým nedostatkom je, že firma vyžaduje vykonanie školenia od dodávateľa s oprávnením, ale sama nepovažuje za potrebné mať vypracovanú základnú dokumentáciu BOZP, tak ako jej to ukladá vyššie spomínaný zákon o BOZP.

Neinformovanosť má potom za následok to, že firma si dá vyškoliť za “lacný peniaz” zamestnancov, ale vlastne školenie ak je vykonané osobou bez oprávnenia a bez potrebnej spracovanej dokumentácie prakticky porušuje zákon.

Rada pre zamestnávateľov,ak chcete mať splnené náležitosti ustanovené v zákone o BOZP, vykonanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov si zabezpečujte len osobami ktoré majú oprávnenie na túto činnosť vydané Národným inšpektorátom práce a súčasne Vám zabezpečia a vypracujú aj potrebnú dokumentáciu BOZP.

 Čo je obsahom školenia o BOZP :

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca

d) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,

e) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,

f) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,

g) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce alebo orgánmi dozoru

h) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach

V prípade záujmu o vykonanie školenia zamestnancov , vedúcich zamestnancov z BOZP a referentských vodičov nás kontaktujte.


Pridaj komentár