1. Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi
 • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia zamestnancov a opakované školenia raz za 24 mesiacov
 • Školenie vedúcich zamestnancov a opakované školenia raz za 24 mesiacov
 • Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomostí a opakované  školenie raz za 12 mesiacov
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby a pracoviska; a opakovaná odborná príprava raz za 12 mesiacov
 • Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo pred začatím podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb
 • Školeniu podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa alebo na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
 1. Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Školenie vstupné novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia vstupné a opakované pre zamestnancov s overením vedomostí; raz za 24 mesiacov
 • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí; opakované raz za 24 mesiacov
 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

          Iné odborné školenia

          Školenia referentských vodičov

          Školenie zamestnancov z prvej pomoci - zabezpečujeme dodávateľsky.

Facebook

 
 

Reklama

Hľadať