Vypracujeme kompletnú dokumentáciu BOZP pre Vašu prevádzku ako :

 • Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Smernice BOZP
 • Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie
 • Analýzu - hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu
 • Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Projekt školení
 • Prevádzkové poriadky jednotlivých pracovísk
 • Postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia
 • Zakázané práce ženám a mladistvým
 • Smernice pre práce so zobrazovacími jednotkami
 • Smernice pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami
 • Smernice pre vykonávanie stavebných prác
 • ďalšie dokumenty potrebné pre konkrétne prevádzkové podmienky 

 Vykonáme vstupné i opakované školenia pre : 

 Vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov, novoprijatých zamestnancov,

  vodičov referentských vozidiel

 Zabezpečíme pre Vás výkon bezpečnostno technickej služby,

 činnosť bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika, ďalej:

 • preventívnu a kontrolnú činnosť dodržiavania povinností na všetkých Vašich prevádzkach a pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • pravidelnú výchovua a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a na základe ustanovených pracovných podmienok
 • pravidelné vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a aktuálnymi platnými právnymi predpismi
 • všetky zmeny dokumentácie BOZP vykonáme ihneď po ich uverejnení v zbierke zákonov
 • odbornú poradenskú činnosť pre odberateľa našich služieb
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

Facebook

 
 

Reklama