Kontakt:

 

Ponúkame naše služby BOZP, PO a PZS

v rámci celej SR :

info@bozp-poziarnaochrana.sk

0907 355 501

 

Vyžiadať cenník

Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z.

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja a im prislúchajúce prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy (ďalej len „mikroklimatické podmienky“),

b) smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom pri aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancoch,1)

c) únosný čas práce pri zvýšenej záťaži teplom,

d) ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom,

e) prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,

f) pitný režim zamestnancov.


1) § 11 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky

a) tepelno-vlhkostná mikroklíma (TVM) je súčasť celkovej mikroklímy pracovného prostredia; jej najdôležitejšími faktormi sú teplota vzduchu (ta), stredná teplota sálania (tr,m), relatívna vlhkosť vzduchua rýchlosť prúdenia vzduchu (va); objektivizuje sa meraním,2)

b) celkový (brutto) energetický výdaj (M, qM) je celková tepelná produkcia organizmu zahŕňajúca základnú látkovú premenu a tepelnú produkciu vyplývajúcu z energetického výdaja pri práci,

c) dlhodobo únosné mikroklimatické podmienky sú fyzikálne podmienky určujúce tepelno-vlhkostnú mikroklímu, pri ktorých je organizmus ešte schopný udržať tepelnú rovnováhu fyziologickými mechanizmami (termoreguláciou),

d) krátkodobo únosné mikroklimatické podmienky sú fyzikálne podmienky určujúce tepelno-vlhkostnú mikroklímu, pri ktorých organizmus už nedokáže udržať tepelnú rovnováhu, pričom teplota telesného jadra (mozog, miecha, orgány hrudnej a brušnej dutiny) v stanovenom čase neprekročí limitnú hodnotu,

e) dlhodobá práca je práca zamestnanca dlhšia ako 4 hodiny za pracovnú zmenu,

f) dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce je limitovaný čas práce na pracovisku, na ktorom sa u zamestnanca prekračujú hodnoty prípustnej záťaže teplom; určujú sa v závislosti od triedy energetickej náročnosti práce a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov pri zohľadnení tepelného odporu odevu (Rcl); ak nie je určené inak, dlhodobo únosný čas práce je 8-hodinová pracovná zmena,

g) teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 13 oC a vyššou; ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 oC, hodnotí sa prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie roka,

h) mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 oC,

i) mimoriadne chladný deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu dosiahla hodnotu nižšiu ako –15 oC,

j) neaklimatizovaný zamestnanec je zamestnanec počas 3 týždňov od nástupu na pracovisko, na ktorom sa hodnotí záťaž teplom alebo chladom,

k) výsledná teplota guľového teplomeru (tg) je ukazovateľ tepelného stavu vnútorného prostredia priestorov zahrňajúci vplyv súčasného pôsobenia teploty vzduchu (ta), povrchovej teploty okolitých plôch a rýchlosti prúdenia vzduchu (va); presa číselne rovná operatívnej teplote (to),

l) operatívna teplota (to) je jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by medzi človekom a prostredím nastala výmena rovnakého množstva tepla prúdením a sálaním ako v skutočnom nehomogénnom prostredí; vyjadruje sa približne ako aritmetický priemer súčtu teploty vzduchu (ta) a strednej teploty sálania (tr,m),

m) prípustná operatívna teplota je priemerná operatívna teplota daná časovo váženým priemerom teploty, ktorá sa vyskytne počas 8-hodinovej pracovnej zmeny, alebo aritmetickým priemerom pravidelne meranej teploty v intervaloch najviac jednej hodiny,

n) stredná teplota sálania (tr,m) je homogénna teplota okolitých plôch, pri ktorej je výmena tepla sálaním medzi povrchom ľudského tela a okolitými plochami rovnaká ako v skutočnom heterogénnom prostredí,

o) ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej normy,3)

p) ohrievareň je samostatná miestnosť, časť vnútorného priestoru alebo iné vhodné zariadenie vykurované aspoň na teplotu vzduchu 22 oC, vybavené sedacím nábytkom, stolmi a vešiakmi na pracovný a ochranný odev,

q) smerné hodnoty dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom sú hodnoty, ktorých prekročenie upozorňuje na pravdepodobnosť zvýšenej záťaže zamestnancov teplom a na potrebu prijať preventívne a ochranné opatrenia vrátane posúdenia primeranosti záťaže vo vzťahu k individuálnej zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.


2) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

3) STN EN 27 243 Horúce prostredie. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru).

§ 3

Triedy práce, optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky

(1) Triedy práce podľa celkového energetického výdaja vynakladaného na efektívny čas práce sú uvedené v prílohe v tabuľke č. 1. Energetický výdaj počas tohto času sa vypočíta ako časovo vážený priemer z energetického výdaja vynakladaného na hlavnú a vedľajšiu činnosť. Ak trvanie vedľajšej pracovnej činnosti presiahne 30 % efektívneho času práce, hodnotia sa obidve činnosti samostatne.

(2) Zamestnávateľ zabezpečí na pracovisku pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky v teplom aj chladnom období roka. Predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky má vytvoriť stavebné riešenie budovy; tam, kde to neumožňuje stavebné riešenie budovy, treba tieto podmienky zabezpečiť technickým zariadením. Na účely tejto vyhlášky mikroklimatické podmienky sa stanovujú v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca, ktorá je daná spôsobom a intenzitou vykonávanej práce, pričom tepelná produkcia organizmu sa rovná energetickému výdaju.

(3) Na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca a nemožno zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky podľa odseku 2, zamestnávateľ zabezpečí prípustné mikroklimatické podmienky s výnimkou pracoviska vyžadujúceho osobitné tepelné podmienky alebo pracoviska, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov, a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

(4) Optimálne a prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktorými sú operatívna teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu a relatívna vlhkosť, pre teplé a chladné obdobie roka na uzavretom pracovisku sú uvedené v prílohe v tabuľkách č. 2 a 3.

(5) Na pracovisku, na ktorom sa vykonávajú práce zaradené do tried 1a a 1b uvedené v prílohe v tabuľke č. 1, musia byť navyše splnené tieto požiadavky:

a) rozdiel teploty vzduchu medzi úrovňou hlavy a členkov nie je väčší ako 3 K,

b) asymetria teploty sálania od okien alebo od iných chladných zvislých povrchov nie je väčšia ako 10 K,

c) asymetria teploty sálania od teplého stropu alebo od iných vodorovných povrchov nie je väčšia ako 5 K.

(6) Ožiarenosť hlavy sálavým teplom nesmie byť väčšia ako 200 W.m-2; pri priamom slnečnom žiarení cez osvetľovacie otvory má byť vzájomná poloha otvorov, protislnečných clôn a stálych pracovných miest riešená tak, aby počas pracovnej zmeny nebola hlava zamestnanca vystavená priamemu slnečnému žiareniu viac ako 10 minút.

(7) Rozsah prípustných hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu je pri dlhodobej práci 30 % až 70 % v chladnom aj teplom období roka; ak relatívna vlhkosť na pracovisku trvale prekračuje 90 %, zamestnávateľ zabezpečí účinné náhradné opatrenia.

§ 4

Únosné mikroklimatické podmienky

(1) Na pracovisku, na ktorom sa prekračujú hodnoty prípustných mikroklimatických podmienok v dôsledku záťaže teplom z technologických zdrojov, a na ostatných pracoviskách za mimoriadne teplých dní sa čas práce upraví tak, aby sa dodržala dlhodobo a krátkodobo únosná záťaž teplom.

(2) Dlhodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom vody vylúčenej z organizmu potením a dýchaním; smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom sú uvedené v prílohe v tabuľke č. 4.

(3) Krátkodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom akumulovaného tepla v organizme, ktoré nesmie pri aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancoch prekročiť 180 kJ.m-2, čomu zodpovedá vzostup teploty telesného jadra o 0,8 K, vzostup priemernej teploty kože o 3,5 K a vzostup srdcovej frekvencie na hodnotu najviac 150 tepov za minútu.

(4) Smerné hodnoty krátkodobo únosnej záťaže teplom pri mimoriadnych situáciách sú uvedené v prílohe v tabuľke č. 5.

(5) Dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce pri zvýšenej záťaži teplom u mužov aj u žien sa určuje v závislosti od triedy energetickej náročnosti práce podľa prílohy tabuľky č. 1 a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancov podľa tabuliek č. 6 až 20.

(6) Tepelná záťaž zo sálania silných zdrojov sa má vyhodnotiť pre každé exponované pracovné miesto s využitím primeranej metódy hodnotenia pomocou stereoteploty, asymetrie teploty sálania alebo podľa ukazovateľa WBGT; pri zdrojoch sálavého tepla, pri ktorých stereoteplota na pracovnom mieste prekračuje 43 oC, alebo ak ožiarenosť prekračuje 700 W.m-2, použije sa ochrana proti sálavému teplu.

§ 5

Ochranné opatrenia pri záťaži chladom

(1) Práca pri teplote nižšej, ako sú najnižšie prípustné teploty uvedené v prílohe v tabuľkách č. 2 a 3 pre danú triedu práce, sa môže vykonávať na otvorenom a polootvorenom pracovisku, ako aj v uzavretých priestoroch, v ktorých sa nízka teplota musí udržiavať z technologických dôvodov.

(2) Na ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich dlhodobo práce na pracoviskách, na ktorých je operatívna teplota 10 oC až 4 oC, zamestnávateľ zabezpečí ohrievareň.

(3) Pri dlhodobej práci na pracovisku s operatívnou teplotou nižšou ako 4 oC zamestnávateľ zabezpečí

a) ohrievareň s vybavením na prehrievanie rúk,

b) ochranný odev s tepelným odporom, ktorý zabezpečí tepelne neutrálne podmienky pre ľudský organizmus.

Ak rýchlosť prúdenia vzduchu prekračuje 1,8 m.s-1, musia tepelnoizolačné vlastnosti odevu splniť uvedené podmienky v závislosti od teploty vzduchu korigovanej podľa skutočnej rýchlosti prúdenia vzduchu na pracovnom mieste. Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu je uvedená v prílohe v tabuľke č. 21.

Ak tepelný odpor ochranného odevu nestačí na zabezpečenie tepelne neutrálnych podmienok pre ľudský organizmus, práca sa prerušuje a zamestnancom sa umožní odpočinok v ohrievarni. Na účely tejto vyhlášky odev zamestnancov je štandardizovaný podľa pracovných podmienok.

(4) Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanec s nechránenou pokožkou nevykonával prácu na pracovisku s teplotou vzduchu korigovanou podľa rýchlosti prúdenia vzduchu nižšou ako –30 oC.

§ 6

Prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca

(1) Povrchová teplota pevných materiálov, strojov a technických zariadení pri trvaní dotyku s nekrytým povrchom tela zamestnanca počas celej pracovnej zmeny nesmie byť vyššia ako 43 oC, pričom dotyková plocha nesmie presiahnuť 10 % povrchu tela alebo 10 % povrchu hlavy zamestnanca.

(2) Teplota kvapalín, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou zamestnanca počas celej pracovnej zmeny, nesmie byť nižšia ako 22 oC.

(3) Na pracovisku, na ktorom prichádza nechránený povrch tela zamestnanca do priameho kontaktu s pevnými materiálmi alebo s kvapalinami, zamestnávateľ zabezpečí

a) možnosť prehrievania rúk zamestnanca v priebehu manipulácie s materiálmi alebo s kvapalinami, ktorých teplota je nižšia ako 10 oC,

b) zriadenie ohrievarne s vybavením na prehrievanie rúk zamestnanca vykonávajúceho podstatnú časť práce na pracovisku, na ktorom je operatívna teplota 4 oC a nižšia.

§ 7

Pitný režim

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom

a) pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pitnú vodu4) bezprostredne na mieste výkonu práce,

b) ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom (§ 4 ods. 2 až 4) alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním.

(2) Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži chladom nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä

a) pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov teplota 4 oC a nižšia,

b) pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 4 oC.

(3) Zamestnávateľ zabezpečí

a) pri záťaži teplom prostredníctvom pitného režimu úhradu najmenej 70% vody stratenej za pracovnú zmenu potením a dýchaním [odsek 1 písm. b)],

b) pri záťaži chladom najmenej pol litra teplého nápoja za pracovnú zmenu [odsek 2 písm. a) a b)],

c) pri záťaži teplom alebo chladom primeranú teplotu poskytovaných nápojov.


4) § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

 

LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY VO VZŤAHU K PRÁCI

 

(v zmysle Odborného usmernenia MZ SR č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci)

 

   Účelom odborného usmernenia je zabezpečiť jednotný postup lekárov pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a u zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „osôb“) vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy.

   Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sú súčasťou zdravotného dohľadu v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou1) a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecní lekári“) alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby2).

    Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú u osôb, ktorých práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie;3) u osôb, ktorých práca je zaradená do prvej alebo druhej kategórie3) sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú, ak to vyžaduje osobitný predpis4) alebo ak o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky zamestnanec požiada5).

   Lekárska preventívna prehliadka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby6) (ďalej len „vstupná lekárska preventívna prehliadka“) je zameraná na zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania, alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce.

      Lekárska preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom práce7) (ďalej len „periodická lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za dva roky u práce zaradenej do tretej kategórie a jedenkrát za rok u práce zaradenej do štvrtej kategórie8). Periodická lekárska preventívna prehliadka u osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis, sa vykonáva v intervaloch podľa tohto predpisu. Lekárska preventívna prehliadka pred zmenou pracovného zaradenia9) sa musí vykonať vždy pred realizovaním samotnej zmeny pracovného zaradenia.

    Vstupná lekárska preventívna prehliadka a periodická lekárska preventívna prehliadka sú podľa osobitného predpisu10) podmienkou vykonávania určených pracovných činností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsluhy určených pracovných prostriedkov; vstupná lekárska preventívna prehliadka je podmienkou na vydanie preukazu na vykonávanie činnosti, osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu; periodická lekárska preventívna prehliadka je podmienkou, aby preukaz na vykonávanie činnosti, osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu nestratili platnosť.

      Lekárska preventívna prehliadka pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov11) (ďalej len „výstupná lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva s dôrazom na vyšetrenie cieľových orgánov - systémov podľa konkrétneho faktoru práce a pracovného prostredia, ktorého vplyvu bola osoba v pracovnom prostredí vystavená.

 Lekárska preventívna prehliadka po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada12) (ďalej len „následná lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za tri roky u zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví aj po dlhšom čase po prerušení expozície rizikovému faktoru. Lekárska preventívna prehliadka je zameraná na odhalenie včasných znakov choroby vznikajúcej následkom minulej expozície.

     Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu osoby vo vzťahu k vykonávanej práci.13) Podnet na vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky môže dať orgánu verejného zdravotníctva aj lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu.

   Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci môže na základe zistených zmien v miere expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia vyšetrovanej osoby alebo na základe zistených zmien jej zdravotného stavu pri vykonanej lekárskej preventívnej prehliadke, v odôvodnených prípadoch mimoriadne rozšíriť náplň lekárskej preventívnej prehliadky, uvedenú v tomto odbornom usmernení.

    Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci si v prípade vyšetrovania osoby, ktorej práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie alebo ktorá vykonáva prácu, pri ktorej zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy (ak nie je zároveň zmluvným lekárom vyšetrovanej osoby), vyžiada údaje o vývoji jej zdravotného stavu (nie staršie ako 3 mesiace) formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie14) od všeobecného lekára, s ktorým je vyšetrovaná osoba v zmluvnom vzťahu alebo od lekára špecialistu, u ktorého je alebo bola vyšetrovaná osoba liečená alebo dispenzarizovaná. Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu, doručí ho zmluvnému všeobecnému lekárovi vyšetrovanej osoby a na požiadanie mu tiež poskytne výsledky vyšetrení získaných pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.15)

Poznámky :

1)         § 30 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2)         § 30 ods. 11 zákona č. 355/2007 Z. z.

3)         § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

4)         § 30 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.

5)         § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6)         § 30 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

7)         § 30 ods. 6 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

8)         § 30 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.

9)         § 30 ods. 6 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.

10)       § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.

11)       § 30 ods. 6 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.

12)       § 30 ods. 6 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.

13)       § 30 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z.

14)       § 24 ods. 4 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15)       § 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z.

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je  v zmysle Zákona SR č.314/2001 v znení Zákona NR SR č. 199/2009 povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa:

 § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až q) :

a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,

g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

i) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu,

j) určovať a mať k dispozícii požiarno-technické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,

k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby; obsah dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

n) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

o) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektro-tepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektro-tepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

p) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie - technik požiarnej ochrany, prípadne špecialista požiarnej ochrany.

§ 5 písm. a) až c), i) a j) 

a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarno-technických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarno-technických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarno-technickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,

c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

 § 8 písm. d)

d) používať požiarno-technické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje.

 

Sankcie za porušenie tu uvedených predpisov nájdete na našej www, v časti sankcie z PO :

http://www.bozpsluzby.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=1412

 

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.o požiarnej prevencii

§ 14 Preventívne protipožiarne prehliadky

(1) Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:

a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,

 

V prípade, že nemáte tieto povinnosti zabezpečené,

obráťte sa na nás. Náš kontaktný telefón a email nájdete na našej www.bozp-poziarnaochrana.sk

 

Upozorňujeme na účinnosť novej Vyhlášky č.398/2013 účinná od 1.1.2014, doplňujúca Vyhlášku č.508/2009 o vyhradených technických zariadeniach, nasledujúce paragrafy 13a) a 13b) sú nové :

 § 13a

Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča

Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti  elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie  a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú  slovenské technické normy.

STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

 § 13b

Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča

Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy. 

§ 9

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

(1)   Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

 • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 • skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
 • revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
 • kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
 • inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

§ 22

Samostatný elektrotechnik

 • Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti  elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 • Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.
 • Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

§ 23

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

 • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Strana 6 z 8

Podkategórie

Facebook