Kontakt:

 

Ponúkame naše služby BOZP, PO a PZS

v rámci celej SR :

info@bozp-poziarnaochrana.sk

0907 355 501

 

Vyžiadať cenník

Určite si mnohé firmy kladú otázku: 

Je potrebné školiť z BOZP a OPP aj zamestnancov vykonávajúcich práce na dohodu ?

Odpoveď je jasná, určite ÁNO...

Prečo ? 

Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce
 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

§ 223
(1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
§ 224
(1) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä
a) vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
b) vykonávať práce osobne,
c) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,
d) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
e) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.
 
(2) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 je zamestnávateľ povinný najmä
a) utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
b) oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,
d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.
(3) Zákazy prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd.
 
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
§ 7
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 
(1) Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca
a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.
(2) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a pracovísk podľa § 6 ods. 1 písm. m).
(3) Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
 
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.o požiarnej prevencii
 
§ 20
Školenie o ochrane pred požiarmi
 
(1) Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä
a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo v fyzickej osobe - podnikateľa a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.
 
(3) Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa alebo na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
 
 

Ponukame Vám vykonanie následujúcich školení :

Školenie zamestnancov z BOZP

Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

Školenie zamestnancov z PO

Školenie vedúcich zamestnancov z PO

Odborná príprava protipožiarnej hliadky

Školenie referentských vodičov v zmysle platných predpisov

 

Ak zamestnávateľ nemá vlastných  zamestnancov /v zmysle § 30a,odst.3, písmeno a),bod.1 /na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a odseku 2 zákona č. 355/2007 Z. z., je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom .

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, najmä tým, že :

-       hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov (v zmysle § 30 ods. 1 písm. h zákona č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík),

-       zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,

-       hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

-       vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

-       podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

-       poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri :

  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  •  ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  •  ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii
  •  zúčastňuje sa na :
  • vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
  • spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

 

§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

Kto môže vykonávať školenia školenia z BOZP a čo je obsahom školení ?

Aké chyby robia firmy pri zabezpečení školenia dodávateľsky ?

Často ma oslovuj firmy s tým, že chcú vykonať školenie zamestnancov z BOZP. Je to správna vec, ak chce mať firma toto v poriadku, už aj vzhľadom k tomu,že jej to ukladá §7 Zákona č.124/2006 Z.z. Mnoho manažérov alebo majiteľov firiem si to však predstavuje veľmi jednoducho. Budeme mať urobené školenia a tým sme krytí.

Zabezpečenie školenie je riešené dodávateľsky, ale nekladie sa dôraz na to, či osoba ktorá školí, má vôbec oprávnenie na takéto školenie, ktoré jej môže vydať len Národný inšpektorát práce.

V prípade školenia zamestnancov sa jedná o "Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie " skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v zmysle prílohy č.2 Zákona č.124/2006.

 Ďalším veľkým nedostatkom je, že firma vyžaduje vykonanie školenia od dodávateľa s oprávnením, ale sama nepovažuje za potrebné mať vypracovanú základnú dokumentáciu BOZP, tak ako jej to ukladá vyššie spomínaný zákon o BOZP.

 Neinformovanosť má potom za následok to, že firma si dá vyškoliť za "lacný peniaz" zamestnancov, ale vlastne školenie ak je vykonané osobou bez oprávnenia a bez potrebnej spracovanej dokumentácie prakticky porušuje zákon. 

 Rada pre zamestnávateľov,ak chcete mať splnené náležitosti ustanovené v zákone o BOZP, vykonanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov si zabezpečujte len osobami ktoré majú oprávnenie na túto činnosť vydané Národným inšpektorátom práce a súčasne Vám zabezpečia a vypracujú aj potrebnú dokumentáciu BOZP. 

 Čo je obsahom školenia o BOZP :

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

 b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

 c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca

 d) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,

 e) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,

f) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,

 g) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce alebo orgánmi dozoru

h) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach

V prípade záujmu o vykonanie školenia zamestnancov , vedúcich zamestnancov z BOZP a referentských vodičov nás kontaktujte.

 

Strana 5 z 8

Podkategórie

Facebook