Kontaktujte nás:

 

info@bozp-poziarnaochrana.sk

0907 355 501

 

Vyžiadať cenník

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla platné od

1.1.2016

§ 139a Zákona č.8/2009 Z.z. v znení zákona č.430/2015

 

(1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.

(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km . h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu,

ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km · h-1,

b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km · h-1,

c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km · h-1,

d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km · h-1,

e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km · h-1,

f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km · h-1,

g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km · h-1,

h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km · h-1,

i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km · h-1,

j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km · h-1,

k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km · h-1,

l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km · h-1,

m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km · h-1,

n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km · h-1.

 

(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b),

orgán Policajného zboru uloží pokutu,

ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km · h-1,

b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km · h-1,

c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km · h-1,

d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km · h-1,

e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km · h-1,

f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km · h-1,

g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km · h-1,

h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km · h-1,

i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km · h-1,

j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km · h-1,

k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km · h-1,

l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km · h-1,

m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km · h-1,

n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km · h-1.

 

(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c),

orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d),

orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e),

orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,

b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

(8) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f),

orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(9) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g),

orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,

b) 231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,

c) 342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,

d) 450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,

e) 570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,

f) 681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,

g) 798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.

(10) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h),

orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(11) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i),

orgán Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku sadzby

podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností

podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia o uložení pokuty.

§ 139b

(1) Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a,

výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti.

Ak bolo viacerými

konaniami spáchané jedno alebo viaceré porušenia povinností podľa § 6a,

každé konanie sa prejedná samostatne.

(2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami,

ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.

(3) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť.

Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané

dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

(5) Pokuta uložená rozhodnutím podľa § 139d a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa

musia uhradiť formou platby na bankový účet.

(6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

 

§ 6a

Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá

cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

 

a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z

dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,

c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na

signál so znamením „Stoj!“,

d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky

alebo dopravného zariadenia,

e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,

g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy,

najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu

na nápravu vozidla podľa § 51,

h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz

jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo

jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.

 

 

 Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla

§ 139d

(1) Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 6a alebo spôsob, ktorým sa držiteľ vozidla môže oboznámiť s údajmi podľa § 139f ods. 2 písm. d). Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(2) Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal.

(3) Orgán Policajného zboru odmietne odpor, ak

a) neobsahuje predpísané náležitosti,

b) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,

c) bola pokuta už uhradená.

(4) O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5) Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.

(6) Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo príslušný orgán Policajného zboru zistí dôvody podľa § 139c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(7) Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, priestupok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu Policajného zboru podľa odseku 1, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(8) Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 139a, príslušný orgán Policajného zboru uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania celkom alebo čiastočne upustiť. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

(9) Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom oznámenia upovedomenia podľa odseku 4.

(10) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte držiteľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.


71a) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

 

§ 139e

(1) Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti držiteľom vozidla podľa § 6a, nemožno začať alebo v už začatom konaní pokračovať počas konania o správnom delikte držiteľa vozidla za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak je konanie prerušené podľa § 139d ods. 7.

(2) Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte držiteľa vozidla, konanie vodiča sa prejedná podľa osobitného predpisu;71a) konanie o správnom delikte držiteľa vozidla nie je v tomto prípade prípustné.

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt držiteľa vozidla, nemožno začať konanie podľa osobitného predpisu71a) za porušenie pravidiel cestnej premávky, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností podľa § 6a; ak také konanie už bolo začaté, príslušný orgán konanie zastaví.

§ 139f

(1) Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel podľa § 139a.

(2) V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú

a) údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),

b) údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a, a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. e) a f),

c) miesto, dátum, čas a opis porušenia povinnosti podľa § 6a,

d) fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti podľa § 6a,

e) údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte držiteľa vozidla,

f) údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.

(3) Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(4) Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5) Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(6) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.

(8) Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

 

 

§ 139g

Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.

 

 

Za výkon epidemiologicky závažnej činnosti sa podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje práca:

 

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov.

 

Zamestnanec, ktorý vykonáva niektorú z hore uvedených činností musí mať typ vzdelania podľa prílohy č. 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.

Ak nemá tento typ vzdelania, musí absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktorú zriaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (za prácu s potravinami sa považuje napr. aj výdaj stravy alebo predaj akýchkoľvek potravín aj balených).

 

            O podmienkach preskúšania odbornej spôsobilosti podáva informácie miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 

            Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti sa musia preukázať potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré im na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne poučí osobu o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.

 

Doba platnosti potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nie je časovo ohraničená.

 

Príloha č. 6 k vyhláške  MZ SR  č. 585/2008 Z. z.

Ak pracovník absolvoval štúdium v uvedených inštitúciách, získal tým spôsobilosť na výkon epidemiologicky závažných činností

1. lekárska fakulta,
2. farmaceutická fakulta,
3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,
4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia,
5. veterinárna fakulta,
6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,
8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,
9. stredná zdravotnícka škola,
10. stredná hotelová škola,
11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmac. výrobe,
12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby,
13. stredné odborné učilište vodohospodárske,
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo,
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
16. stredná veterinárna škola.

 

 

 

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI PRE OBYTNÉ BUDOVY

 

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI PRE BYTOVÉ DOMY

Pri vypracovaní dokumentácie ochrany pred požiarmi musíme vychádzať z § 6a zákona  č. 314/2001 Z. z., kde:

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu (Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik požiarnej ochrany záznam; obsah záznamu o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky a druhy dokumentácie pre bytové domy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

V zmysle § 24 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 121/2002 Z. z.) „Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre bytové domy sa vypracúva v rozsahu podľa odseku 1 písm. g) a m).

§ 24 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. znie:

  • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu

Poznámka:

a)    podľa § 2 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.

b)    podľa § 2 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru.

1)    POŽIARNE ZARIADENIA

a)     Prenosné hasiace prístroje

(zabezpečenie kontroly, potvrdenie o vykonaní kontroly - § 21 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov)

b)    Hadicové zariadenia

(hadicový navijak s ručným ovládaním, hadicový navijak s automatickým ovládaním, nástenné hydranty s plochými hadicami – kontroly, záznam - § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov)

c)     Požiarne uzávery

(požiarne uzávery – požiarne dvere, sprievodná dokumentácia: certifikát, návod na montáž, prevádzkový denník - § 8 vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru)

2)    POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA

a)     Elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru

(sprievodná dokumentácia: návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, pokyny na obsluhu, prevádzkovú knihu, blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie, doklady o kontrolách a odborných prehliadkach, kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi, projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v štátnom jazyku- § 13 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z.ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly)

Poznámka: pokiaľ v obytnej budove sa nachádzajú ďalšie požiarne zariadenia (požiarnotechnické zariadenia), tak doklady aj od týchto zariadení podľa príslušných platných predpisov.

§ 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. znie:

§    ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

§ 6a  Zákona 314/2001 Z.z. ,

novela č.126/2015 účinná od 1.9.2015

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu 5a) sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik požiarnej ochrany záznam; obsah záznamu o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky a druhy dokumentácie pre bytové domy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

§ 4

 

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

 

a)     zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

 

b)    zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,

g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

i) prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu,3a)

k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, 4) bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

m) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

n) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

o) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

p) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

§ 5

 

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie, označovania a prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné dočasne neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam,

c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

§ 8

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú

f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov2a) vyžadujú,

 

 

2a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2b) § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 29/ 1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

4) Zákon č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

5) Zákon č. 161 / 1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

5a) Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Strana 4 z 10

Podkategórie

Facebook